เทคโนโลยี

 

ศูนย์วิจัย CANCERA ด้านระบบภูมิคุ้มกัน เต็มไปด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย ทำให้มีความพร้อมในการทำวิจัยทั้งทางด้านชีวเคมี การวิจัยระดับเซลล์ รวมไปถึงการวิจัยทางการแพทย์เพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์